9-Acetoxi-8-hidroxi-10-isobutiriloxitimol

9-Acetoxi-8-hidroxi-10-isobutiriloxitimol

Información del compuesto: